OBCHODNÍ PODMÍNKY PARTNERSKÉHO PROGRAMU

  1. Smluvní podmínky a všeobecné obchodní podmínky spolupráce – provizní systém

Uživatel prohlašuje, že při registraci poskytnuté údaje k jeho osobě a adrese souhlasí, a že je plnoletý a plně způsobilý k právním úkonům. Uživatelem může být fyzická osoba starší 18-ti let způsobilá k právním úkonům či právnická osoba provozující nebo spravující webové stránky a na základě přihlášení do provizního systému a odsouhlasení těchto podmínek se zapojí do provizního systému.

Tyto podmínky, dohoda o spolupráci, jakož i práva a povinnosti zde výslovně neupravené, se řídí českým právním řádem, zj. obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb.

Uživatel umístí na své stránky nebo kamkoliv v internetovém prostoru reklamu (bannery, ikonky, produktové boxy, textové odkazy) poskytnuté provozovatelem za účelem propagace internetového serveru water-to-go.cz

Tomáš Bohovič, IČO 68467397 (dále jen provozovatel), se zavazuje vyplatit uživateli provizi z každého obchodu realizovaného návštěvníkem, který přišel na stránky poskytovatele prostřednictvím stránky uživatele, což provozovatel identifikuje podle kódu uživatele umístěného v odkazu vedoucího ze stránky uživatele na stránku provozovatele a následným uložením tohoto čísla po dobu 90 dní v souboru cookies návštěvníka.

Provozovatel má bez předchozího oznámení právo tyto podmínky změnit. O změně bude informovat registrované uživatele emailem. Změněné podmínky jsou považovány za dohodnuté od okamžiku jejich uveřejnění.

  1. Provize a její výše

Nárok na provizi uživateli vzniká, když návštěvník přejde prostřednictvím odkazu ze stránky uživatele nebo poskytovatele služeb na stránku provozovatele a nakoupí zde službu nebo zboží. Samotná provize je uživateli připsána až ve chvíli, kdy bude služba nebo zboží objednaná tímto zákazníkem uhrazena na účet provozovatele.

Aktuální provize k vyplacení je ve výši 20% z objednávky mínus náklady na dopravu a jiné poplatky.

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit výši provizí bez předchozího upozornění. Nová výše provize je uživateli oznamována prostřednictvím emailu uvedeného při registraci a je také zveřejněna na https://water-to-go.cz/partnersky-program-uvod/.

Vyúčtování provizí se provádí 1x měsíčně na uvedený bankovní účet. Minimální částka pro vyplacení provize je 200 Kč.

Celková částka provize k vyplacení může být uživateli oznámena 1x měsíčně na e-mailovou adresu uživatele poskytnutou při registraci. Poskytovatel poukáže tuto částku na účet uživatele (či jinou obdobu elektronického bankovnictví). Za účelem úhrady provize je uživatel povinen sdělit při žádosti o vyplacení provize číslo účtu (popř. identifikaci obdobného účtu), kam má být provize zasílána. Pokud je uživatel podnikatelem, je povinen vystavit na provizi před jejím vyplacením fakturu.

Za nezaplacené nebo zákazníkem či dodavatelem stornované objednávky se provize nevyplácí.

III. Práva a povinnosti uživatele

Uživatel nesmí vyvíjet žádné aktivity směřující k neoprávněnému zvýšení provize. Tím je hlavně myšleno zakládání nových imaginárních, testovacích objednávek apod.

Uživatel má v případě pochybností, zejména o správnosti evidence platících klientů, zprostředkovaných objednávek nebo odměn, možnost uplatnit u provozovatele své námitky. V takovém případě je účastník povinen doložit všechny dostupné údaje a záznamy, které s námitkami souvisejí.

Námitky musí být účastníkem zaslány provozovateli v písemné formě, kterou se rozumí také e-mailová zpráva, pouze na e-mailovou adresu [email protected]

Přísně je zakázáno zasílání nekalé reklamy (spam). Uživatel je povinen nepodniknout nic, co by poškozovalo dobré jméno provozovatele.

Dozví-li se provozovatel o protiprávním jednání uživatele, případně jiném protiprávním jednání uživatele, poškozujícím provozovatele či třetí osoby, je provozovatel oprávněn pozastavit uživateli vyplácení provizí až do řádného vyšetření celé záležitosti, v případě hrubého porušení povinností pak okamžitě ukončit veškerou spolupráci s provizním partnerem se zrušením provizního účtu.

  1. Doba trvání, ukončení spolupráce

Pokud není stanoveno jinak, Dohoda o provizním systému se uzavírá na dobu neurčitou.

Provozovatel e-shopu water-to-go.cz je oprávněn od dohody odstoupit okamžitě v případě, že uživatel poruší některou z povinností uvedených v této dohodě.

V případě zániku na základě dohody nebo výpovědi je uživatel oprávněn vyžádat si vyplacení odměn u provozovatele, na které mu ke dni zániku dohody vznikl nárok, a to nejpozději do 15 dnů ode dne zániku. Jestliže si účastník v uvedené lhůtě vyplacení odměn u provozovatele nevyžádá, ztrácí na ně jakýkoliv další nárok.

  1. Závěrečná ustanovení

Účastník souhlasí s tím, že provozovatel může shromažďovat a zpracovávat jeho osobní údaje (zj. jméno, název firmy, název a adresu stránek účastníka). Provozovatel prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a že jej nepředá jakékoliv další osobě či subjektu. Účastník dále uděluje provozovateli souhlas k užívání osobních údajů v marketingových materiálech (mailing list novinek), seznamech účastníků provizního systému.

Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou selháním, chybou nebo výpadkem on-line systému a internetové sítě. Provozovatel dále neodpovídá za škodu způsobenou činností nebo nečinností třetích osob.

V případě, že by některé ustanovení těchto podmínek bylo nebo se stalo zčásti nebo zcela neplatným, neúčinným nebo nerealizovatelným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

Uživatel je povinen nezneužívat případné chyby v provizním systému či je zveřejňovat nebo sdělovat třetím osobám. Jestliže uživatel objeví v provizním systému chybu nebo jinou nesrovnalost, která způsobuje nesprávné chování systému, narušení bezpečnosti či jiné potíže, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit provozovateli.
Smluvní podmínky a všeobecné obchodní podmínky spolupráce v tomto znění jsou platné a účinné od 01.01.2018

Změny obchodních podmínek vyhrazeny.